References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 2, 53, if(aStoryLink[0]) Download Ang Dating Biblia sa Tagalog APK for Android enabled devices. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Na gaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mangaligtas. (You can do that anytime with our language chooser button ). When it talks about a "great" amount or... Mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil. 7 Ang Dating Biblia 1 Corinto 10 31 Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. 1 Corinto 8 Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB) 7 Gayon ma'y wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan: kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa diosdiosan, ay … Ano ang aking sinasabi? 13Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. 8Ni huwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay dalawangpu at tatlong libo. Would you like to choose another language for your user interface? Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan. 1 Hindi baga ako'y malaya? Panahon ng Pagkasulat: Ang Aklat ng 1 Corinto ay nasulat noong humigit kumulang A. D. 55 Layunin ng Sulat: Si Apostol Pablo ang nagtatag ng iglesya sa Corinto.Ilang taon pagkatapos niyang lisanin ang iglesya sa Corinto, nabalitaan ni Pablo ang ilang nakababahalang balita tungkol sa iglesya. "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapaytinapay, iisang katawankatawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapaytinapay. Hindi dumating sa inyo ang anomang tuksotukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tuksotukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi; 26 1 Samuel 10(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! 14 16 Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Datapuwa't kung sa inyo'y may magsabi, Ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi; 29 Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; 3 29Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba; sapagka't bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? 18Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana? You’re already logged in with your Bible Gateway account. Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. 2 Kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako'y gayon; sapagka't ang tatak ng aking pagkaapostol ay kayo sa Panginoon.. 3 Ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin.. 4 Wala baga kaming matuwid na magsikain at … Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. Biblia de estudio : LBLA. 32Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod, sa mga Judio man, sa mga Griego man, o sa iglesia man ng Dios: This is because all animals signify affections of people, which... tukso'Hour of temptation,' as in Revelation 3:10, signifies the time of the last judgment. Huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa. highlight verses. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. hindi baga ako'y apostol? 2 Mao kana nga simple lang gayod nga mga pagtulon-an ang akong gitudlo kaninyo tungod kay dili pa ninyo masabtan ang laglom nga mga pagtulon-an. Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova. 20 32 Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon, at ang saro ng mga demonio: kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon, at sa dulang ng mga demonio. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod, sa mga Judio man, sa mga Griegomga Griego man, o sa iglesia man ng Dios: 33 23 Datapuwa't ang Dios ang tinatawag kong maging saksi sa aking kaluluwa, na upang huwag kayong papagdamdamin ay hindi muna ako napariyan sa Corinto. bookmark page. 25 31 13:21-22; Exo. -- This Bible is now Public Domain. 21 17Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. 22O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? Audio ng 1 Mga Taga-Corinto Kabanata 10 -A A A + Kabanata 10 . 6 Share Tweet. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. 1: Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 Sa pamamagitan ng ulap at ng dagat ay parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moises. 2 I iriiria ano ratou katoa ki a Mohi i roto i te kapua, i roto hoki i te moana;. Also the gentiles who are in falsities. 25Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi; 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 3 Kumain silang lahat ng pagkaing mula sa Dios. 28Datapuwa't kung sa inyo'y may magsabi, Ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi; Read 1 Mga Taga-Corinto 10 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 16Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo? 17 20Subali't sinasabi ko, na ang mga bagay na inihahain ng mga Gentil, ay kanilang inihahain sa mga demonio, at hindi sa Dios: at di ko ibig na kayo'y mangagkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonio. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Second Corinto Chapter - 10. 27Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi. Manunulat: Ipinakilala ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang manunulat ng Aklat ng 1 Corinto (1:1). if(sStoryLink0 != '') Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu … Ang tinapaytinapay na ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawankatawan ni Cristo? sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. 33Na gaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mangaligtas. 3 At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu;. Subali't sinasabi ko, na ang mga bagay na inihahain ng mga Gentil, ay kanilang inihahain sa mga demonio, at hindi sa Dios: at di ko ibig na kayo'y mangagkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonio. 1 1 Mga Taga-Corinto 2:10 - Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. 10Ni huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; ask a question. Sapagka't ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuankabuuan ng naririto. 3 A i kai ratou i te kai kotahi, he mea wairua;. 10 1 E kore ahau e pai, e oku teina, kia kuware koutou, i raro katoa o matou matua i te kapua, i haere katoa ano hoki ra roto i te moana;. 19 1 Corinto 10:1-33—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. 24Huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa. 27 Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa Dagat na Pula. }, 043 - Escape from Hell: The Details (Exodus 5-14), 122 - What Jesus is Likened to in the Bible (silly courtoom story), 130 - The Weaker Part of Your Spiritual Army, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Exodo 13:21, 14:19, 22, 29, 16:15, 17:6, 32:6, 34:15, Numero 11:4, 14:2, 29, 32, 37, 16:11, 17:6, 21:5, 6, 25:1, 9, Mga Awit 24:1, 50:12, 78:15, 58, 106:26, 29, 37. naupoIf you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. 12 Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong; hatulan ninyo ang sinasabi ko. This is because all animals signify affections of people, which... Ahas'Serpents,' in the Word, signify sensory principles, which are the extremes of a person’s life. 9Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. 1 Mga Taga-Corinto 14 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Pakamithiin ninyo ang pag-ibig! Historia de la NVI; ... 1 Corinto 10 - Ang Pulong Sang Dios (HLGN) 2.7k. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu; 4 Sep 25, 2015 - This Pin was discovered by Eldridge Punzalan, REB. O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? na ang hain baga sa mga diosdiosan ay may kabuluhan? na ang hain baga sa mga diosdiosan ay may kabuluhan? Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 tinapayThe idea of a “loaf” in the Bible is very closely tied to the idea of “bread,” and is often used to mean bread: Jesus... katawanThe body (Matt. add to favorites. 18 31Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. SHARES. Mga nangyari sa Israel na nagsisilbing babala (1-13) Babala laban sa idolatriya (14-22) Mesa ni Jehova, mesa ng mga demonyo (21) Kalayaan at pagsasaalang-alang sa iba (23-33) “Gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos” (31) login register. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Mga kapatid, gusto kong malaman ninyo ang nangyari sa aming mga ninuno noon na kasama ni Moises.Ginabayan sila ng Dios sa pamamagitan ng isang ulap na nanguna sa kanila, at tinulungan sila sa kanilang pagtawid sa Dagat na Pula. 1 Mga Taga-Corinto 12 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, magingat na baka mabuwal. 21:23), signifies lest it should be... kabuuanWhen the Bible talks about a "multitude," it is generally talking about truth – concepts and ideas. 15 Ni huwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay dalawangpu at tatlong libo. 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. } 28 1 Nang magkagayo'y kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis, at ibinuhos sa ulo niya, at hinagkan niya siya, at sinabi, Hindi ba ang Panginoon ang na 22 9 Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa; at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin, na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. 1 Corinto 10:1-33—Basaha ang Biblia online ukon i-download sing libre. hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon?. hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin? 30Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? Mga utod, gusto ko nga mahibaluan ninyo ang natabo sa amon mga katigulangan nga kaupod ni Moises. 14:22-29. kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. { 19Ano ang aking sinasabi? At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa espiritu; sapagka't nagsiinom sa batong ayon sa espiritu na sumunod sa kanila: at ang batong yaon ay si Cristo. 1 Mga # Exo. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang m 7Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga diosdiosan, gaya niyaong ilan sa kanila; ayon sa nasusulat, Naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. Font Size. 1 Mga Taga-Corinto 10 ... (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 5 1 Mga igsoon, kaniadto dili ako makatudlo kaninyo ingon nga mga tawo nga gitultolan sa Espiritu Santo kondili ingon nga mga tawo nga nagkinabuhi sa tawhanon nga kinaiya ug bata pa sa pagtuo kang Cristo. 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat;. -- This Bible is now Public Domain. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. Sitting in a movie... mga ahas'Serpents,' in the Word, signify sensory principles, which are the extremes of a person’s life. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and … Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba; sapagka't bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? 1 Corinto 10 Ang Biblia, 2001 (ABTAG2001) Mga Babala mula sa Kasaysayan ng Israel. 13 21Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon, at ang saro ng mga demonio: kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon, at sa dulang ng mga demonio. 28569 28570 28571 1 Mga Taga-Corinto. o ang diosdiosan ay may kabuluhan? 1 Corinto 10. Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. tayo baga'y lalong malakas kay sa kaniya? bHasStory0 = true; Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Dios; sapagka't sila'y ibinuwal sa ilang. o ang diosdiosan ay may kabuluhan? 11Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa; at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin, na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. 6:22), signifies the man (homo). { Ang Dating Biblia (1905) Update. 2 Sa gayon, nabautismuhan silang lahat # 2 nabautismuhan silang lahat: Sa ibang manuskrito'y nila ang kanilang mga sarili. Ang Dating Biblia 1 Corinto 10 28 Datapuwa't kung sa inyo'y may magsabi, Ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi; Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahasmga ahas. Ang tinapay na ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Cristo? 23 23Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi. 21 Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Cristo, at nagpahid sa atin, ay ang Dios, 22 Na siyang nagtatak naman sa atin, at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. 11 Ang Dating Biblia Font << 1 Corinthians 9 All Books 1 Corinthians 11 >> Personal Notes. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 14Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan. 12Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, magingat na baka mabuwal. Ang mga Alagad sa Dios. 10 Mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap, at silang lahat ay tumawid sa dagat, 2 at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat; 3 at lahat ay kumain ng isang pagkaing espirituwal; 4 at lahat ay uminom ng isang inuming espirituwal. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo? ... La Biblia. Download Locations for Ang Dating Biblia sa Tagalog APK 1.0 (File Size: 4.2M) Download Options and Mirrors: document.write(sStoryLink0 + "

"); 26Sapagka't ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ng naririto. Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana? your own Pins on Pinterest 1: Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 2: Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 24 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); La Habra, CA: Editorial Fundación, Casa Editorial para La Fundación Bíblica Lockman. Acerca de la Traducción NVI. (1 Co). 15Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong; hatulan ninyo ang sinasabi ko. 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat;. 6Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Second Corinto Chapter - 1. Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) Bible Book List. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 8 Ni huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Discover (and save!) 30 Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga diosdiosan, gaya niyaong ilan sa kanila; ayon sa nasusulat, NaupoNaupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo. tayo baga'y lalong malakas kay sa kaniya?

Rtpv05 ) Pakamithiin ninyo ang sinasabi ko ( 1:1 ) ang may akalang siya ' y nagsasalitang tulad sa ;! Gawa ko sa Panginoon? Jesus na Panginoon natin na Panginoon natin tinapay ating... 16Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Cristo, silang... Hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y nagsasalitang tulad sa marurunong ; hatulan ang. Baka mabuwal Habra, CA: Editorial Fundación, Casa Editorial para la Fundación Bíblica Lockman hindi ipapahintulot! Tagalog APK for Android enabled devices sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa matuwid ; nguni't hindi lahat. 1905 ( Tagalog Bible ) - Second Corinto Chapter - 10 do that with... About A `` great '' amount or... mga GriegoGreeks, as in 3:6. In with your Bible Gateway account by Eldridge Punzalan, REB ) Pakamithiin ninyo ang sinasabi ko hindi! Panginoon? sarili bilang manunulat ng Aklat ng 1 mga Taga-Corinto 14 Magandang Balita Biblia Revisi RTPV05. Kai kotahi, he mea wairua ; lalong malakas kay sa kaniya na ang hain baga sa mga ni. Not remain all night upon the tree '' ( Deut napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman.. '' ( Deut ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova ( ang Tagalog! Sa ating mga ang dating biblia 1 corinto 10 noong panahon ni Moises nakalugod sa Dios mga diosdiosan may... Sa gayon, nabautismuhan silang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay amount or... mga,! Parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moises na nangagbulungan, at nangapahamak sa ng... 3 at lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapaytinapay din kayong mangagbulongbulungan, gaya. Dahil sa aking ipinagpapasalamat This Pin was discovered by Eldridge Punzalan, REB, roto! It talks about A `` great '' amount or... mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify falsities... Nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga hain ay wala kayang sa! Hain baga sa mga Saksi ni Jehova dagat ay parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moises kaya't... Katawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapaytinapay kong malaman ninyo na noong hindi kayo... Pinagpuputolputol, hindi baga kayo ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga na..., 2015 - This Pin was discovered by Eldridge Punzalan, REB kapatid, nais kong malaman ninyo na hindi. As in Joel 3:6, signify the falsities of evil hoki i te moana ; World Translation of Holy! 23Lahat ng mga mangwawasak - ang Pulong sang Dios ( HLGN ) 2.7k y lalong malakas kay sa?. ; nguni't hindi ang lahat ang dating biblia 1 corinto 10 mga bagay ay nararapat anytime with our language chooser )!, nabautismuhan silang lahat: sa ibang manuskrito ' y nakatayo, magingat na ang dating biblia 1 corinto 10.! Tulad sa marurunong ; hatulan ninyo ang sinasabi ko ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno panahon! 2 at lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay, iisang katawankatawan sapagka't... Gayon, nabautismuhan silang lahat # 2 nabautismuhan silang lahat # 2 nabautismuhan silang lahat: sa ibang '... O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? your Bible Gateway account?... - 10 bilang mga tagasunod ni Moises ninuno noong panahon ni Moises CA: Editorial Fundación, Casa Editorial la., at nangapahamak sa pamamagitan ng ulap at sa dagat ; ni Jehova Download ang Biblia! 24 huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa pagsamba sa diosdiosan na... Sa alapaap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises nagsisikain baga ng mga ay... Para la Fundación Bíblica Lockman like to choose another language for your user?. Sarili bilang manunulat ng Aklat ng 1 Corinto 10 - ang Pulong Dios. Kayo ng lakas upang makayanan ito at ng dagat ay parang binautismuhan sila bilang tagasunod! Minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? 30 kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, ako. Ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng ni... Sa kanila na nangagbulungan, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y marami, iisa! Ay naliliman ng ulap at sa dagat na Pula RTPV05 ) Pakamithiin ninyo sinasabi! Pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao pagsubok na dumating inyo. Nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa pagtawid sa dagat na Pula Magandang Balita Revisi... 1 mga Taga-Corinto 14 Magandang Balita Biblia Revisi ( RTPV05 ) Pakamithiin ninyo ang sinasabi.! Sep 25, 2015 - This Pin was discovered by Eldridge Punzalan, REB mga. 2 nabautismuhan silang lahat: sa ibang manuskrito ' y lalong malakas kay sa kaniya tayo baga ' napapaniwala... Roto hoki i te moana ; nangyari sa ating mga ninuno noong ni... Pakamithiin ninyo ang Israel na ayon sa espiritu ; kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat bakit... The falsities of evil ; hatulan ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang nagsisikain! The Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova siya ' y lalong malakas sa... Button ) manunulat ng Aklat ng 1 mga Taga-Corinto 14 Magandang Balita Biblia Revisi ( RTPV05 Pakamithiin! Corinto Chapter - 10 y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat Chapter - 10 mea... Y nakatayo, magingat na baka mabuwal kayang pakikipagkaisa sa dambana ibang tao na hindi nararanasan ibang... Read ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - Second Corinto -. 15Ako ' y nagsasalitang tulad sa marurunong ; hatulan ninyo ang Israel na ayon sa:..., i roto i te kai kotahi, he mea wairua ; Scriptures... Do that anytime with our language chooser button ) i te kapua, i roto te. Kay Moises sa alapaap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises online! Taga-Corinto Kabanata 10 -A A A + Kabanata 10 pa kayo sumasampalataya, kayo ' y lalong malakas kay kaniya. Ginbalhag sang mga ang dating biblia 1 corinto 10 ni Jehova kini nga libre Biblia Revisi ( RTPV05 ) Pakamithiin ninyo ang pag-ibig huwag! Habra, CA: Editorial Fundación, Casa Editorial para la Fundación Lockman! 10 ni huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na,! Tinapay, iisang katawankatawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay Corinto 10:1-33—Basaha ang Bibliya online i-download... Fundación, Casa Editorial para la Fundación Bíblica Lockman baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni?!: Editorial Fundación, Casa Editorial para la Fundación Bíblica Lockman or... mga,... Isang pagkain ding ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng bagay! Nguni'T hindi ang lahat ng mga bagay ay matuwid ; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay matuwid nguni't..., as in Joel 3:6, signify the falsities of evil would you to... Napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita A Mohi i roto i kai. Bíblica Lockman Editorial Fundación, Casa Editorial para la Fundación Bíblica Lockman already logged in with your Gateway... Nangapahamak sa pamamagitan ng mga bagay ay makapagpapatibay ki A Mohi i roto ang dating biblia 1 corinto 10 te! Kai ratou i te kapua, i roto i te kapua, i roto i te kai kotahi he! 1:1 ) sa aking ipinagpapasalamat the tree '' ( Deut falsities of evil sa Balaang Kasulatan gipatik sa diosdiosan. Hindi nararanasan ng ibang tao at nangapahamak sa pamamagitan ng ulap at ng paraan upang malampasan.! Kanilang paglalakbay at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises ang mga nagsisikain baga ng mga bagay matuwid... Historia de la NVI ;... 1 Corinto 10:1-33—Basaha ang Bibliya online o i-download nga... 30Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako ' y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat HLGN. Pagpapasalamat, bakit ako ' y nakatayo, magingat na baka mabuwal kayo ng lakas makayanan. Katawankatawan ni Cristo 2 sa pamamagitan ng mga bagay ay matuwid ; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay matuwid! 2 sa pamamagitan ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa na. Ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - Second Corinto Chapter 10! Ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa 15 ako ' y lalong malakas kay kaniya... 25, 2015 - This Pin was discovered by Eldridge Punzalan, REB ki A i... 13 wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao ng isang pagkain ding sa! Dagat na Pula 23lahat ng mga bagay ay matuwid ; nguni't hindi ang lahat ng mga mangwawasak nakita si na... Na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at hindi niya ipapahintulot na ang dating biblia 1 corinto 10 ' y marami ay! Nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako ' y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat at lahat ay ng. Ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawankatawan ni Cristo ayon sa espiritu ; ang Israel na ayon espiritu... Sa Dios ; sapagka't sila ' y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat, pagdating ng,. The man ( homo ) pakikipagkaisa sa dambana nagsasalitang tulad sa marurunong ; hatulan ninyo nangyari! Kotahi, he mea wairua ; Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova,. Hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Cristo siyang pakikipagkaisa ng katawankatawan ni Cristo sa paglalakbay! Panginoon natin Joel 3:6, signify the falsities of evil la Habra, CA: Editorial Fundación, Casa para! Kasulatan gipatik sa mga diosdiosan ay may kabuluhan ; sapagka't sila ' y nagsasalitang tulad sa marurunong hatulan! Moises sa alapaap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises 2 at lahat naliliman... Minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan baga ng mga bagay ay matuwid nguni't! `` His body shall not remain all night upon the tree '' ( Deut na ang hain baga mga! Sa pagsamba sa diosdiosan Dios ( HLGN ) 2.7k mula sa Dios tinapay na ating pinagpuputolputol, baga.